Uw vermogensopbouw

Pensioen

Iedereen droomt van een pensioen zonder financiële kopzorgen. Eindelijk tijd om te genieten, tijd voor hobby’s, reizen, kleinkinderen. Het pensioen waar u recht op heeft na uw loopbaan is echter veel lager dan uw inkomen. Het is daarom verstandig om tijdig het lot in eigen handen te nemen en aan pensioensparen te beginnen.
Zakenkantoor De Blieck is gespecialiseerd in financiële en pensioenplanning en kan u hier optimaal in begeleiden.

De 4 pijlers van het pensioen

1. Wettelijk Pensioen

Na een actieve loopbaan heeft u recht op een wettelijk pensioen. Het wettelijk pensioen, ook eerste pijler genoemd, is het bedrag dat maandelijks door de overheid wordt uitbetaald. Het hangt onder meer af van uw beroepsloopbaan en uw gezinssituatie.

Het pensioenbedrag waarop u kan rekenen verschilt afhankelijk van uw statuut (zelfstandige, bedrijfsleider, bediende, ambtenaar). Voor een ambtenaar maakt dit doorgaans 75% van het loon van de laatste 5 jaar uit. Een zelfstandige, manager of bedrijfsleider moet echter rekening houden met een wettelijk pensioen dat zich beperkt tot 25% of minder van het laatste loon. De pensioenbreuk (het verschil tussen het laatste loon en het wettelijk pensioen) voor deze categorie is zo aanzienlijk dat een degelijke pensioenplanning een absolute noodzaak is.

2. Het Aanvullende Pensioen Via Beroepsactiviteit

Als uw bedrijf een groepsverzekering heeft, krijgt u bij uw pensioen een uitgesteld loon. Uw werkgever kan ook een aanvullend pensioen voorzien via een Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor werknemers of voor zelfstandigen. Met het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) bouwt u als zelfstandige een sociaal en fiscaal interessant aanvullend pensioen op.

  • Groepsverzekering
  • Individuele Pensioentoezegging (IPT) - werknemers
  • Individuele Pensioentoezegging (IPT) - zelfstandigen
  • Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ)

3. Het Individueel Aanvullend Pensioen Met Fiscaal Voordeel

De derde pijler is het extra-wettelijk pensioen. De overheid stimuleert u met fiscale voordelen om ook zélf uw pensioen aan te vullen door aan pensioensparen of langetermijnsparen te doen.

4. Zelf actief sparen en beleggen met oog op uw pensioen

Met een gezonde dosis spaarzin en een goeie beleggingsstrategie kunt u naast bovenvermelde pijlers uiteraard ook zélf zorgen voor een goed uitgebouwde beleggingsportefeuille die u een zorgeloze oude dag garandeert. Afhankelijk van uw eigen beleggersprofiel kunt u met spaarrekeningen, kasbons, obligaties, beleggingsverzekeringen, fondsen of aandelen uw spaarcenten laten renderen. Vastgoed is ook een optie. Een eigen huis vormt bijvoorbeeld ook al een belangrijk deel van uw vermogen.

Fiscale spaarinstrumenten

Als we de verschillende fiscaal voordelige spaarinstrumenten vergelijken, dan merken we op dat niet elk spaarinstrument evenveel voordeel oplevert. Als u fiscaal spaart, moet u vooreerst opteren voor de fiscaal meest gunstige spaarformule.

In functie van de financiële mogelijkheden, is het natuurlijk opportuun om van alle fiscale spaarformules gebruik te kunnen maken. De onderstaande fiscaal voordelige pensioenspaar-formules zijn perfect cumuleerbaar. Weliswaar niet onbeperkt...

Zakenkantoor De Blieck maakt u wegwijs in het kluwen en kan voor u een geoptimaliseerde pensioenplanning uitwerken.

Pensioensparen

Met pensioensparen bouwt u een mooi aanvullend pensioen op en betaalt u elk jaar minder belastingen. Bovenop uw gespaard bedrag krijgt u niet alleen een minimumrente maar geniet u ook een groot belastingvoordeel.

U kan tot 940 € sparen, om vervolgens dit zelfde bedrag af te trekken van uw belastbaar inkomen. Zo geniet u van een belastingvoordeel tussen de 30% en 40%. Aldus kan je via pensioensparen afhankelijk van uw gemiddelde verbeterde aanslagvoet een belastingvermindering krijgen tot 376 euro.

Op uw 60ste verjaardag (*) wordt er een eenmalige eindbelasting geheven van 10% op uw gekapitaliseerde stortingen. De stortingen die u daarna doet (tot uiterlijk 31 december van het jaar waarin u 64 wordt), worden niet meer belast maar genieten wel nog van het fiscaal voordeel. Op die manier neemt het rendement van uw pensioenspaarinspanning een extra hoge vlucht.

U geniet van deze voordelige eindbelasting als:

  • uw pensioenspaarrekening of –verzekering minstens 10 jaar bestaat
  • u minstens 5 stortingen hebt gedaan (5 verschillende jaren)
  • elke storting minstens 5 jaar behouden blijft

(*) Indien u pas met pensioensparen begon na uw 55ste verjaardag, of indien uw bestaand contract na uw 55ste verjaardag substantieel werd gewijzigd, dan wordt de eindbelasting gerekend na 10 jaar en niet op 60-jarige leeftijd.

Naast het jaarlijks terugkerend fiscaal voordeel dat kan oplopen tot 40% van de gestorte pensioen­spaarbijdrage en de voordelige eindbelasting, geniet u bovendien vrijstelling van roerende voorheffing.

Zowel particulieren als zelfstandigen kunnen aan pensioensparen doen.

Langetermijnsparen

De individuele levensverzekering (Langetermijnsparen) is een methode om extra kapitaal op te bouwen. De gelijkenissen met pensioensparen zijn groot. Ook deze formule levert u, naast een gewaarborgde rente, een belastingwinst van 30% van de gestorte jaarpremies op. Deze zijn fiscaal aftrekbaar tot 2.260 euro (inkomsten 2013) per jaar, afhankelijk van uw nettoberoepsinkomen, wat een belastingvoordeel oplevert tot 678 euro (inkomsten 2013).

Het maximumbedrag kan u zien als een soort ‘korf’ en kan bestaan uit verschillende premies zoals:

  • het bedrag langetermijnsparen (tak 21)
  • de aftrek voor de kapitaalaflossingen van een woonkrediet
  • andere premies voor een vrije levensverzekering, vb de premies die u betaalt voor een hypothecaire lening.

Net zoals bij de formules voor pensioensparen houdt de verzekeraar op 60-jarige leeftijd (of na 10 jaar) een eindbelasting in. Stortingen die u nadien doet, worden niet meer belast, maar u mag ze wel nog in mindering brengen op uw belastingaangifte.

U kunt perfect uw stortingen voor het langetermijnsparen combineren met uw stortingen voor pensioensparen. Op die manier kunt u, afhankelijk van uw inkomen, voor het inkomstenjaar 2013 een belastingvermindering genieten van maximum 1.054 euro (= 40% van 940 euro + 30% van 2.260 euro) dankzij uw spaarinspanningen voor pensioensparen en langetermijnsparen.

Groepsverzekering

Een groepsverzekering is een levensverzekering die door de werkgever wordt afgesloten voor de werknemer. De werkgever stort dan maandelijks een bedrag en bouwt zo een kapitaal op waar de werknemer recht op heeft vanaf het moment dat hij met pensioen gaat. Ook de werknemer kan stortingen doen. Het voordeel voor beide partijen is het belastingsvoordeel. Voorwaarde is dat de 80-procentregel in acht wordt genomen. Dat wil zeggen dat het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen samen niet hoger mogen zijn dan 80% van de laatste brutobezoldiging van de begunstigde tijdens diens actieve loopbaan.

Het spaartegoed blijft voor u als begunstigde ook al verlaat u het bedrijf of gaat het bedrijf failliet. Bij overlijden gaat dit gespaarde bedrag naar uw nabestaanden.

De groepsverzekering kan ook nog andere onderdelen omvatten zoals hospitalisatieverzekering, gewaarborgd inkomen,..